Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

My, velitelé domobraneckých skupin, zakládáme tímto, v den 99. výročí založení Československé republiky, ZEMSKOU DOMOBRANU jako seskupení všech občanů České republiky, které spojuje vlastenectví a společný cíl, tj.

"BEZPEČNÝ DOMOV A AKTIVNÍ PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE"

Jsme občané České republiky, mámy a otcové, sestry a bratři, vaši sousedé a spolupracovníci v zaměstnání. Uvědomujeme si však nebezpečí a možná rizika vyplývající ze současné situace v Evropě a nebojíme se připravovat a cvičit na mimořádné situace, vystupovat na veřejnosti ve stejnokroji Zemské domobrany, chceme pomáhat a spolupracovat s orgány samosprávy i se sbory IZS a Armádou ČR. V současnosti lze pozorovat tendence zeslabování významu slov vlast a vlastenectví, ale naše vlast je především naším společným domovem, kde vyrůstají naše děti, tj. naše naděje do budoucna. Je přeci naší povinností, jako rodičů, udělat vše pro to, abychom jim zajistili bezpečný domov. A toho můžeme dosáhnout pouze společným úsilím, vzájemným respektem a aktivní spoluprací (svépomocí) občanů, domobranců, policistů, vojáků, záchranářů či hasičů, zkrátka nás všech.

Pro dosažení společného cíle se zavazujeme ctít ustanovení Listiny základních práv a svobod a zákonů České republiky, pomáhat při udržování bezpečnosti, dodržovat dobrovolnou kázeň a vnitřní pravidla ZEMSKÉ DOMOBRANY při vykonávání především následujících aktivit:

  • zajištění doporučené osobní výbavy domobrance (i běžného občana) pro krátkodobé nouzové přežití (tzv. 3-denní batoh) a účinnou obranu sebe a svých blízkých (rodiny)
  • aktivní zdokonalování (výcvik) individuálních dovedností domobrance především v oblastech střelba, taktika, sebeobrana, zdravověda, spojařina a řízení operačních odborně-metodických štábů
  • příprava na mimořádné události všech předpokládaných stupňů ohrožení včetně systému včasného varování domobranců
  • výcvik praktických dovedností při hlídkové činnosti a pomoci při zajištění bezpečnosti vlastní obce, včetně zásad účinné spolupráce se složkami IZS (policie, hasiči, záchranka) a Armády ČR
  • příprava plánů zajištění obrany a nouzového zásobování města (obce) pro případy mimořádných událostí s vyšším stupněm ohrožení (živelné pohromy, útoky nebezpečných skupin, výjimečný stav apod.)
  • navázání (aktivní) spolupráce s podobně zaměřenými sdruženími a spolky jako jsou airsoftové kluby, dobrovolní hasiči, myslivci, radioamatéři apod.
  • účast (případně organizační zajištění) na kulturních a společenských akcích či akcích pro děti a mládež či dospělých s cílem šíření vlastenectví a domobraneckých myšlenek
  • informační, publikační a osvětová činnost v oblastech vlastenectví, domobranectví a přípravě na mimořádné události s využitím dostupných informačních kanálů

Vyzýváme všechny, kteří sdílí naše cíle, nebuďte lhostejní k tomu, co se kolem vás děje, nepropadejte beznaději, rozšiřte řady Zemské domobrany a pomozte nám všem vybudovat společný bezpečný domov!

Rada Zemské domobrany

V Praze 28.10.2017