Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

ZEMSKÁ DOMOBRANA

ZEMSKÁ DOMOBRANA (dále jen ZD) představuje označení sekce spolku ZEM-DOM z.s., IČ: 068 27 039, který byl založen na zakládající členské schůzi dne 25.11.2017. Spolek je samostatnou a nezávislou právnickou osobou působící na území České republiky v souladu s českým právním řádem, se sídlem Roháčova 145/14, 13000 Praha 3.. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující ženy a muže, občany České republiky, bez ohledu na národnost, rasu, původ, politické smýšlení či sociální původ. Spolek je politicky nezávislý a hlásí se k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR.

Ve své činnosti spolek ZEM-DOM z.s. navazuje na principy civilní ochrany a obrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a součinnost a spolupráce členů spolku při zajištění ochrany měkkých cílů, bezpečnosti a obrany státu.

Veškerá činnost spolku vedoucí k naplnění jeho hlavního účelu je prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů ČR, především s Listinou práv a svobod, zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákonem č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), zákonem č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému – dále IZS), zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) a dalšími souvisejícími předpisy v aktuálním znění, včetně součinnosti s oprávněnými osobami (orgány) definovanými uvedenými předpisy.

Spolek ZEM-DOM z.s. usiluje o naplnění cílů Koncepce přípravy občanů k obraně státu (vydané Ministerstvem obrany v roce 2013) a související platné legislativy, především zákona č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti usiluje spolek o úzkou spoluprací s ministerstvy vnitra a ministerstvem obrany při zajišťování ochrany obyvatel (v domovské obci) i bezpečnosti státu.

Další podrobnosti o spolku ZEM-DOM z.s. jsou dostupné na webu www.zemdom.org nebo ve STANOVÁCH SPOLKU.

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ ZEMSKÉ DOMOBRANY

Hlavním zaměřením Zemské domobrany je orientace na pět hlavních oblastí, které každému domobranci poskytují potřebné znalosti a dovednosti pro zvládnutí očekávatelných mimořádných událostí, konktrétně se jedná o oblasti:

* střelba a manipulace se zbraněmi

* příprava a taktika zvládání mimořádných událostí včetně krizových situací

* zdravověda a první pomoc

* dostupné formy spojení a výměna informací

* civilní obrana měkkých cílů, branná příprava a obrana státu

* součinnost a spolupráce s orgány místní samosprávy, ozbrojenými složkami státu a ostatními složkami IZS při zajištění ochrany obyvatel a to především ve své domovské oblasti, tj. na úrovni obce případně kraje

Při naplňování cílů ZD se předpokládá aktivní přístup každého domobrance, reprezentovaný především vlastním rozvíjením doporučených znalostí a dovednostní minimálně v rozsahu základního (povinného) výcviku ve výše uvedených oblastech činnosti ZD.

ZD (spolek) může, k podpoře svého hlavního cíle, získávat sponzorské dary, příspěvky a dotace a vykonávat vedlejší hospodářskou činnost. Takto získané prostředky, včetně zisku z vedlejší činnosti, slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správě spolku.

Veškerou finanční podporu spolku, resp. Zemské domobrany, je možné zasílat na číslo bankovního účtu 9428102017 / 2010.

Podrobné informace k naplnění cílů ZD jsou k dispozici ve formě veřejných doporučení na těchto webových stránkách (např. Minipříručka domobrance), ale i ve formě interních dokumentů, které jsou dostupné pouze členům ZD.

DOMOBRANCI

Do Zemské domobrany může VSTOUPIT každý bezúhonný občan České republiky, přesněji občan starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, který souhlasí s těmito cíli Zemské domobrany a STANOVAMI SPOLKU ZEM-DOM z.s., je ochoten a připraven se aktivně podílet na jejich realizaci a své odhodlání prokáže vyplněním evidenčního formuláře.