Sektor střed: A S   sever: L H E   západ: U K P   jih: C J B   východ: M Z T    Bližší informace o SVAR ...

 

 • miniprirucka.jpg
 • podpor_zd.jpg
 • zpravodaj.jpg
 • chranit vlast Hluboka.jpg
 • holcicka.jpg
 • chranit_vlast_hluboka.jpg
 • zakaz_zbrani.jpg

V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě, Evropě i České republice zavedla Zemská domobrana od 10. března SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR) členů domobrany. Tento systém slouží k informování a varování domobranců na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost.

Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby domobrany je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní. Zároveň slouží k aktivaci operačních plánů v rámci krajů a jednotlivých obcí a měst a zahájení činností uvedených v operačních plánech. Aktivace jednotlivých bezpečnostních stavů je vyhrazena pro nejvyšší stupeň velení domobrany a slouží k aktivaci operačních plánů všech krajů v rámci celé České republiky.

KDE JSOU BEZPEČNOSTNÍ STAVY ZVEŘEJNĚNY

SVAR je již nyní k dispozici na titulní straně webu Zemské domobrany (http://zemskadomobrana.org), kde je vytvořena barevná stupnice bezpečnostních stavů pro jednotlivé kraje a regiony České republiky. Každá barva představuje bezpečnostní stav v hlavních sektorech České republiky. U jednotlivých níže uvedených bezpečnostních stavů je uveden popis ohrožení občanů, popis činnosti domobrance v občanském životě a základní popis činnosti velení, štábů a skupin domobrany (podrobný popis je součástí jednotlivých operačních plánů krajů a obcí).

---

STUPEŇ 0 – NORMÁLNÍ STAV (zelený)

Ohrožení: Nebezpečí nebylo identifikováno, normální stav.

Činnosti: Probíhají běžné činnosti v občanském a pracovním životě.

Domobrana:

 • veškerá činnost domobrany funguje dle uvážení velitele skupiny
 • popis dalších činností má velitel skupiny

---

STUPEŇ 1 - STAV POHOTOVOSTI (modrý)

Ohrožení: Zvýšené nebezpečí. Situace se komplikuje

Činnosti: Normálně se funguje v rámci občanského života, je prováděna intenzivní příprava na případnou mimořádnou situaci v osobní rovině.

Domobrana:

 • jednotlivé složky domobrany postupují v souladu s vypracovanými operačními plány krajů, měst a obcí
 • popis dalších činností má velitel skupiny

---

STUPEŇ 2 - STAV VAROVÁNÍ (žlutý)

Ohrožení: Akutní nebezpečí. Situace se prudce zhoršuje.

Činnosti: Prioritou před normálním občanským životem je příprava na možnost vyhlášení nejvyššího stupně STAVU OHROŽENÍ

Domobrana:

 • jednotlivé složky domobrany postupují v souladu s vypracovanými operačními plány krajů, měst a obcí
 • popis dalších činností má velitel skupiny

---

STUPEŇ 3 - STAV OHROŽENÍ (červený)

Ohrožení: Mimořádně nebezpečná situace. Situace je velmi kritická, bezprostřední ohrožení na životě nebo zdraví.

Činnosti: Všechny aktivity domobrance a jeho rodiny směřují výhradně k naplnění operačních plánů krajů, měst a obcÍ.

Domobrana:

 • jednotlivé složky domobrany postupují v souladu s vypracovanými operačními plány krajů, měst a obcí
 • popis dalších činností mají k dispozici velitelé skupin a vyšších stupňů velení

 

ZPŮSOBY AKTIVACE BEZPEČNOSTNÍCH STAVŮ

FORMA WEBU

 • Na titulní straně webu Zemské domobrany, kde je vytvořena barevná stupnice bezpečnostních stavů pro jednotlivé sektory v rámci České republiky.

FORMA SMS

 • V případě funkčního mobilního spojení zasláním textové zprávy (SMS) zvoleným příjemcům o vyhlášení vyššího stupně bezpečnostních stavů.

FORMA RÁDIOVÉHO SPOJENÍ

 • Na dohodnuté sdílené frekvenci nebo kanálu PMR navázáním spojení se zvolenými příjemci dle pravidel spojení a předání informace o vyhlášení vyššího stupně bezpečnostních stavů.

JINÁ FORMA

 • Při selhání technických prostředků je možné zvolit předání informace o vyhlášení vyššího stupně bezpečnostních stavů jiným, předem dohodnutým, způsobem (např. kurýrem, apod.) zvoleným příjemcům.